<< Hjem
 

Vedtekter for Drammen kulturråd. Vedtatt av stiftelsesmøtet 10.desember 2020

 

§ 1 Formål
Drammen kulturråd er en interesseorganisasjon for kulturlivet i Drammen kommune.
Med kulturlivet menes all kulturaktivitet innen alle kunstneriske sjangre som utøves og formidles av personer og organisatoriske sammenslutninger i kommunen. Aktørene favner både profesjonelle og amatører. Idretten er unntatt, den sorterer under Drammen idrettsråd.
Drammen kulturråd skal:
• arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Drammen kommune
• representere kulturlivet i Drammen overfor kommune- og fylkesadministrasjon og politiske myndigheter
• være et organ for samordning på tvers av kultursjangre.


§ 2 Organisatorisk tilknytning

Drammen kulturråd er en frittstående interesseorganisasjon uten binding til andre organisasjoner. Drammen kulturråd er partipolitisk nøytralt.


§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Drammen kulturråd er åpent for alle lag/foreninger, organisasjoner, arrangører og individuelle aktører innenfor kulturlivet i Drammen kommune. Søknad om medlemskap avgjøres av styret eller daglig leder.
Utmeldelse av Drammen kulturråd gjøres skriftlig til styret eller daglig leder. Utmeldelse skjer umiddelbart. Utmeldelse fritar ikke for kontingent i det året man melder seg ut


§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer pr. 31.12 året før årsmøte har stemmerett på årsmøte.
Det er ikke krav til Drammen kulturrådets styremedlemmer at de er medlemmer i Drammen kulturråd. Styremedlemmer som ikke er medlemmer i Drammen kulturråd og valgkomiteens kandidater til styreverv kan være observatører på årsmøte


§ 5 Kontingent

Drammen kulturråds årlige kontingent vedtas på årsmøte.


§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Styrets medlemmer eller tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret og vedtas på kulturrådets årsmøte.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet er Drammen kulturråds høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 2 måneds varsel til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med alle sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
• Godkjenne Drammen kulturråds årsmelding
• Godkjenne Drammen kulturråds regnskap i revidert stand
• Behandle innkomne forslag
• Behandle styrets forslag til handlingsplan for kommende periode
• Fastsette eventuelle endringer av kontingent
• Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse
• Vedta Drammen kulturråds budsjett
• Avgi uttalelse til styret eller annet organ
• Velge:
o Styreleder og to styremedlemmer for to år, i år med oddetall
o To styremedlemmer for to år, i år med partall
o Valgkomite bestående av tre medlemmer hvor minimum en skal være ny hvert år
o Revisor


§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.


§ 10 Styret
Drammen kulturråds styre er rådets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal
• Ivareta Drammen kulturråds interesser og formål
• Sikre at Drammen kulturråd til enhver tid har rett daglig leder
• Bidra til Drammen kulturråds utvikling, herunder involverer seg i strategiprosesser
• Støtte og gi korrektiv til daglig leder
• Føre kontroll og tilsyn
Styreleder innkaller til styremøter ved behov.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.


§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 12 Oppløsning
§ 12 kan ikke endres.
Oppløsning av Drammen kulturråd kan bare behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle midler/eierandeler skal fordeles i henhold til vedtak fattet på det ekstraordinære årsmøte som vedtar den endelige oppløsning.